Παγγαίο

Γενικό «λίφτινγκ» στην παραλιακή περιοχή του «Επισκοπείου» Ν. Περάμου

Στην επιλογή οριστικού αναδόχου για την κατασκευή του έργου που αφορά την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών της παραλιακής περιοχής του επισκοπείου Νέας Περάμου προχώρησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροής του Δήμου Παγγαίου, εγκρίνοντας τα πρακτικά ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδόχου.

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση η μελέτη  αφορά τις εργασίες για την αποκατάσταση των δημοτικών υποδομών της παραλιακής περιοχής «Επισκοπείου» Ν. Περάμου. Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

– Τοπογραφικές εργασίες αναδόχου (αποτυπώσεις, οριοθέτηση δρόμων, σύνταξη μηκοτομών)

– Γενικές  εκσκαφές  σε  έδαφος  γαιώδες-ημιβραχώδες  και επιχώσεις  με  δάνεια  υλικά  για  την διαμόρφωση της οδού στα επιθυμητά υψόμετρα.

– Κατασκευή  κρασπεδορείθρων  και  σώματος  πεζοδρομίου.  Θα  κατασκευαστεί  σώμα πεζοδρομίου  πίσω  από  τα  κρασπεδόρειθρα  με  επίχωση  και  κατασκευή  στρώσης  από σκυρόδεμα η οποία στο κατάντι άκρο της θα έχει ένα χαλινό ύψους 40 εκ. για την προστασία από υποσκαφές.

– Τοποθέτηση της υποδομής του ηλεκτροφωτισμού

– Κατασκευή οχετού διάβασης καναλιού και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων

– Οδοστρωσία (10 εκ. υπόβαση και 10 εκ. βάση)

– Πλακόστρωση πεζοδρομίου

– Κατασκευή ασφαλτικού τάπητα κυκλοφορίας

– Τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων

Η τελική διατομή της οδού θα περιλαμβάνει:

  1. Ασφαλτικό τάπητα κυκλοφορίας που θα κατασκευαστεί στο όριο των ιδιοκτησιών και προς την παραλία,
  2. Ρείθρο και κράσπεδο
  3. Σώμα πεζοδρομίου πλάτους 3μ. πλακοστρωμένο

Με  τις  ανωτέρω  παρεμβάσεις  θα  αποκατασταθούν  οι  δημοτικές  υποδομές  (οδός,  πεζοδρόμια  και φωτισμός) και ταυτόχρονα θα προστατευτούν από προσβολές από καιρικά φαινόμενα. Επιπλέον θα πραγματοποιηθεί ορθολογική διαχείριση των ομβρίων υδάτων ώστε να μην δημιουργούν προβλήματα στην κίνηση πεζών και οχημάτων και να μην προκαλούν καταστροφές στις εν λόγω υποδομές.

Η  συνολική  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη  για  την  εκτέλεση  του  έργου  θα  ανέλθει  στο  ποσό  των 63.800 ευρώ με ΦΠΑ και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.

Επίσης η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τα πρακτικά της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου – δημοτικός κήπος με τα υφιστάμενα κτίσματα που αναπτύσσονται στο υπαίθριο χώρο του, για την λειτουργία αναψυκτηρίου, στην Κοινότητα Ελευθερούπολης της Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου. Το ετήσιο μίσθωμα θα είναι 6.000 ευρώ. Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και αρχίζει  από την  ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού και εγκατάστασης του μισθωτή.

Ακόμη προχώρησε στην κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου, έκτασης 15.829,45τ.μ., και αγροτεμαχίου, έκτασης 3.021,57τ.μ. που αποτελεί τμήμα επί του συνολικού εμβαδού του 3.447,19τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κοκκινοχώματος, καθώς και για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου αριθμ. 1.057 κοινόχρηστου τεμαχίου αναδασμού, έκτασης 4.687τ.μ. που βρίσκεται στη θέση “Καϊνάκια” της Κοινότητας Πλατανοτόπου, επί του οποίου υφίσταται ισόγειο κατάστημα αναψυκτήριο εμβαδού 108.90τ.μ. με εξωτερικά στέγαστρα.

Να σημειωθεί ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α΄) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του και της αριθμ. 40/20930/31.03.2020 Εγκυκλίου του Υπ. Εσωτερικών ΄΄Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID -19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων΄΄.

 

Πηγή: kavalawebnews.gr

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Back to top button