Καβάλα

Κοινή επιστολή 4 δημοτικών παρατάξεων για την Καλαμίτσα

Οι δημοτικές παρατάξεις ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ, Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ, ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ, απέστειλαν στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ενόψει της συνεδρίασης του σώματος της 12ης Απριλίου, την παρακάτω επιστολή, με την οποία αφού παρατείθεται το νομικό πλαίσιο βάσει του οποίου οποιαδήποτε απόφαση λάβουν σχετικά με την παραχώρηση της Ακτής Καλαμίτσας παρακάμπτοντας το δημοτικό συμβούλιο είναι αντισυνταγματική, μη νόμιμη και ως τούτου ακυρωτέα, καλούν τα μέλη της Επιτροπής να παραπέμψουν το ζήτημα προς συζήτηση και ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο.

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

Με την υπ. αρ. 760/2022 παραπεμπτική στην Ολομέλεια απόφαση του, το Γ Τμήμα του ΣΤΕ έκανε δεκτό, κατά πλειοψηφία, ότι «οι διατάξεις των άρθρων 2 (παρ. 1) και 6 (παρ. 1, 2, 4) του ν. 4623/2019 και 10 παρ. 6 περίπτ. α΄ του ν. 4625/2019, καθώς και του άρθρου 177 παρ. 3 του ν. 4635/2019, κατά το μέρος που καταλαμβάνουν την αμέσως επόμενη των εκλογών της 26.5.2019 και της 2.6.2019 δημοτική περίοδο (1.9.2019 – 31.12.2023), παραβιάζουν τα δικαιώματα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι, καθώς και τις αρχές της ελεύθερης και ανόθευτης εκδήλωσης της λαϊκής θέλησης, ως έκφρασης της αρχής της λαϊκής κυριαρχίας, και της ισότητας των όρων του εκλογικού ανταγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 1 (παρ. 1 και 2), 4 (παρ. 1), 5 (παρ. 1), 51 (παρ. 3), 52 και 102 (παρ. 2) του Συντάγματος, δεδομένου ότι τόσον οι εκλογείς όσο και οι εκλεγέντες δημοτικοί σύμβουλοι είχαν συνεκτιμήσει, για τη διαμόρφωση της εκλογικής τους βούλησης, τις ισχύουσες κατά τον χρόνο των εκλογών αυτών ρυθμίσεις του ν. 4555/2018 (άρθρα 76 και 91), με τις οποίες προβλεπόταν η συγκρότηση των προαναφερόμενων συλλογικών οργάνων χωρίς αντίστοιχη ρύθμιση περί πλειοψηφίας της παράταξης του δημάρχου».

Ακόμη όμως και η άποψη της μειοψηφίας των δικαστών όπως αυτή καταγράφεται στο κείμενο της απόφασης του ΣΤΕ αναφέρει ότι: « Με την επέμβαση ωστόσο αυτή, η οποία έλαβε χώρα αμέσως μετά τη διεξαγωγή των εκλογών και μάλιστα σε χρόνο κατά τον οποίο είχαν ήδη εξαχθεί τα εκλογικά αποτελέσματα, μεταβλήθηκε εκ των υστέρων το πλαίσιο άσκησης του κατοχυρούμενου στο Σύνταγμα δικαιώματος εκλογής των αρχών των Ο.Τ.Α.· και τούτο, διότι η εκφρασθείσα θέληση των εκλογέων είχε διαμορφωθεί κατά συνεκτίμηση, εκτός άλλων, και του ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τις εκλογές αυτές νομοθεσία, οι αποφάσεις που αφορούν σημαντικές αρμοδιότητες του δήμου, όπως αυτές που προαναφέρθηκαν και που αφορούν ζητήματα που κατ’ εξοχήν συνάπτονται με την κατοχυρούμενη στο άρθρο 102 παρ. 2 του Συντάγματος οικονομική αυτοτέλεια των Ο.Τ.Α., θα λαμβάνονται από το δημοτικό συμβούλιο, όργανο διοίκησης του δήμου με άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση, απαιτουμένων ενδεχομένως ευρύτερων συναινέσεων για την επίτευξη πλειοψηφίας. Εξ άλλου, κατά τον χρόνο ψήφισης των σχετικών διατάξεων, δεν είχε δοκιμαστεί στην πράξη η εφαρμογή του συστήματος της απλής αναλογικής του ν. 4555/2018, ώστε να δικαιολογείται από επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος η κατά τα ανωτέρω τόσο σοβαρή και έντονη επέμβαση του νομοθέτη στη θέληση των εκλογέων. Για τους λόγους αυτούς, οι προαναφερθείσες ρυθμίσεις, καθ’ ό μέρος καταλαμβάνουν τη δημοτική περίοδο που διανύεται μετά τις εκλογές της 26.5.2019 και της 2.6.2019, έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 5 (παρ. 1), 52 και 102 (παρ. 2) του Συντάγματος και, συνεπώς, εφόσον, κατά τη βούληση του νομοθέτη, συνέχονται μεταξύ τους ως ενιαίο σύνολο και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν αυτοτελώς, πρέπει να παραμερισθούν στο σύνολό τους ως αντισυνταγματικές και να εφαρμοσθούν κατά τη συγκρότηση των εν λόγω δημοτικών επιτροπών οι προϋφιστάμενες αυτών διατάξεις»

Τέλος κατά την μειοψηφούσα γνώμη, όσον αφορά ειδικότερα την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής, τυχόν αντισυνταγματικότητα της μεταφοράς αρμοδιοτήτων σε αυτές από το δημοτικό συμβούλιο με τον ν. 4623/2019 δεν επηρεάζει, πάντως, τη συνταγματικότητα των επίδικων περί συγκρότησής τους διατάξεων, αλλά αφορά τη νομιμότητα των αντίστοιχων αποφάσεων των εν λόγω επιτροπών στο πλαίσιο της άσκησης των ανωτέρω μεταβιβασθεισών αρμοδιοτήτων.

Όπως είναι φανερό από τα παραπάνω η απόφαση της διοίκησης του δήμου να εισάγει ως θέμα λήψης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή , το ζήτημα της συμφωνίας παραχώρησης χρήσης της ακτής Καλαμίτσας από την ΕΤΑΔ , το οποίο μέχρι πρόσφατα ήταν θέμα αποκλειστικής αρμοδιότητας του δημοτικού συμβουλίου , μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 760/2022 απόφασης του ΣΤΕ είναι αντισυνταγματική , μη νόμιμη και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την βούληση των εκλογέων, ενώ ακόμη και αν η Ολομέλεια του ΣΤΕ δεχθεί την μειοψηφούσα γνώμη, γεννάται όπως είναι φανερό ζήτημα νομιμότητας των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής , γεγονός που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την ισχύ τους, ιδιαίτερα σε περίπτωση προσφυγής εναντίον τους.

Για τον λόγο αυτόν ζητάμε ως δημοτικές παρατάξεις την συμμόρφωση της διοίκησης σε όσα αναφέρει η συγκεκριμένη απόφαση του ΣΤΕ και την παραπομπή του ζητήματος της παραχώρησης της Ακτής Καλαμίτσας στο μόνο όργανο διοίκησης του δήμου με άμεση δημοκρατική νομιμοποίηση, που δεν είναι άλλο από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Οι δημοτικές παρατάξεις

ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ

Πηγή: KavalaWebNews

Περισσότερα

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Back to top button